Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je EVALI s.r.o. IČ 08773645 se

sídlem České mládeže 1096, 460 06 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 44613 (dále jen: „správce“).

 • Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: České mládeže 1096, 460 06 Liberec

e-mail: evali@evali.cz

telefon: 797 650 989

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,

identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních

prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo

společenské identity této fyzické osoby.

 • Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji

pověřence jsou: Bc. Markéta Humpoláková, tel. 731 288686,

marketa.humpolakova@evali.cz

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

● jméno a příjmení

● e-mailová adresa

● poštovní adresa

● telefon

 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

● plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

● splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

● oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro

zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

● Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu

(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1

písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých

službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží

nebo služby.

 • Účelem zpracování osobních údajů je

● vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního

vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje,

které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),

poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění

smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze

strany správce plnit,

● plnění právních povinností vůči státu,

● zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního

vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů

(po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

● podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,

● zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti

s provozováním e-shopu,

● zajišťující marketingové služby.

 • Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé

mailingových služeb / cloudových služeb.

Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

● právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

● právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování

dle čl. 18 GDPR,

● právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

● právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

● právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se

obrátit na soud.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření

k zabezpečení osobních údajů.

 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě.

 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste

seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi

těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2020.